.:" باربی ":.

شما باید 30 ثانیه به مرکز تصویر خیره بشید بعد به دستتون که روی موس هست نگاه کنید !


تاريخ پنجشنبه نوزدهم دی 1392سـاعت 17:2 نويسنده مبینا▲
امروز یک روز خوب


تولد بنده هوراااااااااااااااااا

اخجونمی جون7 دی تولد منه 

تاريخ شنبه هفتم دی 1392سـاعت 17:19 نويسنده مبینا▲

نقش های مختلف باربی در 40 گذشته

 

تمسخر عملیات استشهادی مسلمانان بوسیله عروسک باربی

 

 

 

ملاک زیبایی زن امروز ونگاهی به امار جهانی تغذیه

 

تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392سـاعت 14:53 نويسنده مبینا▲

تاريخ یکشنبه هفدهم آذر 1392سـاعت 18:51 نويسنده مبینا▲

تاريخ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392سـاعت 19:57 نويسنده مبینا▲

تاريخ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392سـاعت 19:44 نويسنده مبینا▲


LOVE

تاريخ یکشنبه دوازدهم آبان 1392سـاعت 13:57 نويسنده مبینا▲
تاريخ پنجشنبه یازدهم مهر 1392سـاعت 9:42 نويسنده مبینا▲

تاريخ دوشنبه هجدهم شهریور 1392سـاعت 23:25 نويسنده مبینا▲

تاريخ چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392سـاعت 13:21 نويسنده مبینا▲

تاريخ دوشنبه یازدهم شهریور 1392سـاعت 9:57 نويسنده مبینا▲
яima